homeHome > SERVICE > 서비스 부품 가격

서비스 부품 가격

부품조회

차종 부품코드 부품명

최종 업데이트 : 2017-06-01 부가세 별도
순번 차종 분류 부품코드 한글부품명 부품명 소비자가
54538 MKZ 기타 DP5Z13A565G 리어램프 Reflector Assy (Red) DE17/ 575,100 원   
54537 CONTINENTAL 기타 GD9Z13A565W 리플렉터 Reflector Assy 676,800 원   
54536 CONTINENTAL 기타 GD9Z13A613A 램프 Lamp Assy DC/17 240,600 원   
54535 MKZ 기타 GP5Z13A613A 램프 Lamp Assy DE17 278,800 원   
54534 CONTINENTAL 기타 FT4Z13C170A 발라스터 Ballast Assy DC/17 489,700 원   
54533 MKZ 기타 HP5Z13C724A 도어핸들배선 Wire Assy DE17/ 53,300 원   
54532 CONTINENTAL 기타 GD9Z13C788E 컨트롤 Control Uit(Side) DC/17 505,000 원   
54531 CONTINENTAL 기타 GD9Z13C788G 컨트롤 Control Uit(Bottom) DC/17 505,000 원   
54530 CONTINENTAL 기타 GD9Z13C788J 모듈 Control Unit-Rr Lamp 95,100 원   
54529 CONTINENTAL 기타 GD9Z13K198A 컨트롤 Control-Head lamp 246,600 원   
54528 MUSTANG 기타 GR3Z14290AY 와이어 Wire Assy 849,000 원   
54527 MUSTANG 기타 GR3Z14300AM 케이블 Cable Assy-Battery 276,800 원   
54526 CONTINENTAL 기타 GD9Z14A626AA 액츄에이터 Actuator Assy-Pillar Black LH DC/17 197,100 원   
54525 CONTINENTAL 기타 GD9Z14A664A 컨택트 Contact Assy-Air Bag DC/17 1,018,300 원   
54524 CONTINENTAL 기타 GD9Z14A701DA 스위치 Switch-Fr RH DC 17/ 146,400 원   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15